Directe inspraak

De Piratenpartij staat voor bestuur door het volk, voor het volk. Goed en transparant gemeentebestuur met zoveel mogelijk betrokkenheid en input van de Enkhuizer. In een democratie is het aan de volksvertegenwoordigers het volk te vertegenwoordigen. Omdat verschillende politici echter ook verschillende achterbannen met verschillende belangen hebben, is het belangrijk dat Enkhuizers goede controle kunnen uitoefenen op hun volksvertegenwoordiging en overheid. Alleen zo kan een democratie een regering voor het volk en door het volk zijn. De Piratenpartij staat voor meer burgerbetrokkenheid bij overheidsbeleid en directe democratie. 

Bestuur en burger

De burgers weten het beste wat zij met hun stad willen. De Piratenpartij vindt het daarom belangrijk dat bij ieder idee burgers betrokken worden in een zo vroeg mogelijk stadium. Het internet is hiervoor een fantastisch aanvullend middel, omdat vanaf iedere locatie, op ieder moment, burgers deel kunnen nemen aan het proces. De inspraak van burgers moet niet beperkt worden tot prestigeprojecten. Juist wat in hun eigen

achtertuin gebeurt is belangrijk. Om deze reden willen we ook wethouders die hier vandaan komen. Nu maken wethouders beslissingen zonder ook maar te weten wat er speelt omdat ze aan de overkant van de plas wonen.

Inspraak

Wij zijn voor een open en transparante ontwikkeling en aanbesteding van projecten. Wanneer de gemeente een project voorstelt aan de bevolking moet er eerst voldoende draagkracht zijn voordat er begonnen mag worden. Ook moet de burger keuze hebben. Bijvoorbeeld verschillende plannen voor nieuwbouwprojecten waar de burger uit mag kiezen.

Ideaal beleid is enerzijds gebaseerd op alle beschikbare kennis en expertise en heeft anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. Het internet biedt nieuwe mogelijkheden om alle partijen een bijdrage te laten leveren aan goed beleid. Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo’n voorstel of beleidsplan is onder de bevolking. 

De alledaagse praktijk is tot nu toe minder ontwikkeld. Daarom evalueert de Piratenpartij op dit moment verschillende platformen van e-democratie. In deze platformen komt beleid tot stand door directe democratie. Enkhuizers kunnen voorstellen indienen en stemmen over wat zij van een voorstel vinden.  Eind 20

Als een Enkhuizer van mening is dat hij of zij niet genoeg kennis bezit over een bepaald thema of dat iemand anders beter is in het beargumenteren van een gedeeld standpunt, kan deze zijn stem overdragen. Bij deze vorm van e-democratie is het gehele proces transparant en neemt de kans op corruptie af. Deze vorm van democratie staat bekend als vloeibare democratie (liquid democracy). De Piratenpartij Enkhuizen gaat deze systemen installeren om te zorgen dat men de achterban kan peilen.

De Piratenpartij wil: 

  • Burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij nieuwe plannen.
  • Transparante ontwikkeling en aanbesteding van projecten.
  • Invoering van e-democratie