Enkhuizen

Enkhuizen blijft Enkhuizen

De omgeving bepaald mede wie je bent. Alles moet, van de overheid, onder een steeds grotere noemer vallen. De overheid wil dat iedereen in een vakje past zodat er zo min mogelijk vakjes zijn. Mede gestoeld door het dogma dat centralisatie kostenbesparing zou betekenen en verhoging van de dienstverlening. Wat we uiteindelijk altijd zien is toenemende kosten en de dienstverlening die in kwaliteit afneemt.

Enkhuizen heeft een eeuwenlange historie. Enkhuizen is een samenleving met zijn eigen karakter, net als elke dorp of stad. Er is totaal geen noodzaak om steeds meer op te laten gaan in steeds minder. Het gaat ten koste van het individu, de diversiteit en uiteindelijk onze cultuur.

De Piratenpartij Enkhuizen is tegen het opgaan in een andere gemeente. Enkhuizen blijft Enkhuizen.

Transparante overheid 

Om een samenleving op een overzichtelijke manier te organiseren, is een overheid onmisbaar. Deze overheid heeft een vorm van macht nodig. Democratie betekent dat die macht door burgers wordt ingesteld en door burgers moet kunnen worden gecontroleerd. Transparantie is de beste garantie voor eerlijk en rechtvaardig bestuur

Het controleren van de overheid begint met het controleren van overheidsuitgaven. De afgelopen jaren is de transparantie van de gemeente op financieel gebied sterk tekort geschoten. De uitgaven van de gemeente moet transparanter. Daarom pleit de Piratenpartij voor een open boekhouding, met een toelichting van alle kostenoverschrijdingen. Niet alleen directe overheidsuitgaven, maar ook de uitgaven van de gemeente aan aanbestedingen moeten voor de Enkhuizer eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk zijn. 

Mensen die namens de overheid een machtspositie bekleden moeten hierover verantwoording afleggen. Naar volksvertegenwoordigingen, maar ook naar de Enkhuizer zelf. Daarom pleit de Piratenpartij ervoor dat gemeenteraadsleden transparant opereren zodat ze gecontroleerd kunnen worden door de Enkhuizer. 

De Piratenpartij is een groot voorstander van het openbaar maken van gemeentelijke gegevens in open data. Door zaken zoals criminaliteitscijfers, effectiviteit van camera’s en de besteding van (semi-)publieke gelden openbaar te maken kan het veiligheidsgevoel en vertrouwen in de overheid toenemen, kunnen gegevens makkelijk worden hergebruikt en kan economische groei worden gestimuleerd. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat persoonsgegevens geen eigendom van de overheid zijn, en dus niet online gedeeld kunnen worden. 

Burgers hebben het recht alles wat de overheid doet op te vragen en in te zien. Dit recht op inzage is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), maar in de praktijk functioneert deze wet ingewikkeld, traag en moeizaam. Bovendien kost het beoordelen van WOB-verzoeken veel manuren en moeten vaak vergoedingen voor te late reacties worden betaald. Omdat gegevens van de overheid in de grond toebehoren aan burgers, en burgers op dit moment niet bij deze informatie kunnen moet de gemeente regelen dat alle overheidsdocumenten automatisch helder en online te bekijken zijn. De gemeente heeft veel terug te winnen met werkelijke openheid en toegankelijkheid. 

Stop het uitbesteden!

De gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor haar kerntaken en deze zelf invulling geven. Het uitbesteden van kerntaken van de gemeente en het loslaten van functies binnen de gemeentelijke organisatie kost de Enkhuizer geld en levert Enkhuizen niets op. 

Het uitbesteden van taken van de gemeente wordt vaak verkocht als een bezuiniging, maar is dit in werkelijkheid niet. Wanneer een private onderneming een gemeente taak uitvoert moet de gemeente veel tijd besteden aan het afsluiten van contracten, met alle communicatieproblemen die hierbij komen kijken, en betaalt de gemeente de winstopslag van een commercieel bedrijf. Ook is het nu nog mogelijk dat bestuurders bij een semi-publiek bedrijf meer geld verdienen dan de burgemeester. Hier moet een einde aan komen.

De laatste jaren laten zien dat wanneer de hoeveelheid werk van de gemeente hetzelfde blijft, maar ‘bespaard’ wordt op het aantal ambtenaren, dit wordt opgelost door het inhuren van externe bedrijven om hetzelfde werk te doen. Deze externe expertise is 2 à 3 keer duurder

Als de gemeente wilt besparen op zijn taken, is taken privatiseren en ambtenaren ontslaan geen werkende oplossing en zal er gezocht moeten worden naar alternatieven. In deze tijd waarin de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt (met name in het gebied van zorg) en minder geld om deze verantwoordelijkheden te betalen, is dit moeilijk maar het kan wel. Een goed alternatief voor privatiseren is het betrekken van burgers in de gemeentelijke organisatie. De overheid kan veel meer, zonder dat dit veel geld hoeft te kosten, als de organisatie bestaat uit Enkhuizers die zich verantwoordelijk voelen

Dit vergt aanpak, creativiteit en een flexibele organisatie die openstaat voor nieuwe ideeën. Wat de stad hiermee terugwint is echter enorm. Door zoveel mogelijk taken uit te laten voeren door Enkhuizers zelf wordt er geld bespaard, krijgt de gemeente directe feedback van betrokkenen, en blijft kennis in huis bij de gemeente.

De beste manier om de betrokkenheid van Enkhuizers te vergroten is door deze op te nemen in de organisatie. Hoe gaan we dit vormgeven? Overstappen van SED naar eigen beheer en het opnieuw samenstellen van een gemeentewerken.

SED

De gemeente moet zo snel mogelijk weer haar eigen taken doen, en de gemeentelijke organisatie ‘SED’ afbouwen. Dit kan door langzaam weer de taken in eigen beheer te nemen.

Door een eigen organisatie te hebben, ben je veel flexibeler. Er is geen noodzaak om de boel te centraliseren. Dit zou dan goedkoper moeten zijn, maar we zien, net zoals in het merendeel van centralisatie pogingen, de kosten alsmaar toenemen. Daarnaast moet de burger steeds meer als eenheidsworst worden beschouwd om door het management zoveel mogelijk mensen, door zo min mogelijk gaatjes te hoeven proppen. 

Daarnaast kan de eigen administratieve eenheid taken erbij nemen om het uitbesteden, en de extreme kostenstijging die dit met zich meebrengt, in te perken. Zoals bijvoorbeeld;

  • Parkeervergunningen zelf verstrekken
  • Eigen administratie en service
  • Het nieuwe gemeentewerken coördineren.

Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid is lokaal altijd te prefereren.

Stadskantoor behouden!

We krijgen als gemeente steeds meer taken op ons bordje. Tevens willen we meer taken in eigen beheer. Dan kun je niet om de werkplekken heen die nu in het stadskantoor zitten. Het stadskantoor willen we behouden om de burger lokaal te kunnen helpen.

Het nieuwe gemeentewerken

Het is niet lang geleden dat de gemeente een eigen gemeentewerken had, wat het groenonderhoud deed, strooien bij sneeuw, straten en stoepen onderhield, etc. Ondertussen is dit grotendeels uitbesteed. Buiten dat dit veel duurder is, krijg je ook minder.

Iemand die hier niet vandaan komt, heeft weinig feeling met het groen wat hier is. En vanuit het bedrijf zal er alleen maar worden aangestuurd op snelheid. Meer meters in zo min mogelijk tijd. Ze gaan het liefst met een raceauto langs de heggen. Van de zomer zagen we veel schade op de Vest doordat er met groot materieel werd gemaaid. In eigen beheer zal je dit soort tendensen, zo snel mogelijk willen werken ivm winstgeefbaarheid, minder tegenkomen. Je hebt bij het uitbesteden ook roulerende mensen, terwijl je bij eigen beheer een club hebt die binding heeft met de omgeving en alles ook in verhouding zal zien, zodat je bijvoorbeeld ook beter kunt plannen.

Dit alles zal uiteindelijk leiden tot minder kosten. Ook kunnen vrijwilligers of mensen die tijdbesteding zoeken, kijken of ze willen helpen bij het onderhouden van de stad. Dit zal veel mensen een goed gevoel geven dat ze kunnen bijdragen in de plaats waar ze wonen.

Ook voor de medewerkers van het externe bedrijf is uitbesteden vaak een last. Grotere afstanden reizen, uitbuiting, onzekerheid over de positie. Enkel de industrie spint garen bij de huidige manier van uitbesteden.

Gemeente mag permanente functies zoals schoonmaak niet uitbesteden. Wij zijn tegen het uitbuiten van (flex)werknemers. Gebouwen moeten schoongemaakt worden, hier ontkomen we niet aan. Wij vinden dat de gemeente niet langer banen die niet van tijdelijke aard zijn mag invullen met uitzendkrachten. Het creëren van vaste aanstellingen voor deze functies geeft mensen meer zekerheid en zal bijdragen aan de leefbaarheid van de stad.

De Piratenpartij Enkhuizen wil: 

  • Enkhuizen blijft Enkhuizen. Enkhuizen gaat niet samen met andere gemeenten.
  • Een transparant functionerende gemeente met een open boekhouding.
  • Stop het uitbesteden.
  • SED afbouwen.
  • Gemeentewerken in eigen beheer.
  • Een meldpunt voor ambtenaren over misstanden bij de gemeente instellen. 
  • Gemeente uitgaven en uitgaven van instellingen die subsidie ontvangen laagdrempelig en eenvoudig beschikbaar maken voor iedereen.